Profielschets directeur scholen Loppersum 

Sinds juni 2019 zijn OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte ondergebracht in een nieuw gemeenschappelijk gebouw met kinderopvang in het centrum van Loppersum. Voor de beide scholen zoeken we een gemeenschappelijke directeur met visie op onderwijs.

De beide scholen staan voor de uitdaging om de beide scholen verder te ontwikkelen in het geven van goed, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs. Stichting openbaar onderwijs Marenland en Christelijk primair onderwijs Noordkwartier hebben gezamenlijk een strategisch beleidsplan geschreven met als motto “Samen kunnen we meer: een buitenkans voor ieder kind!”

In verband met het vertrek van de huidige directeuren zijn we op zoek naar een gezamenlijke directeur die leiding gaat geven aan beide teams. Hierbij is doelgericht en planmatig leiderschap van grote waarde.

OBS Pr. Beatrix bestaat uit ongeveer 100 leerlingen en CBS Roemte uit 150 leerlingen.

De school zoekt een daadkrachtige, toegankelijke, sociale en verbindende schoolleider. Een betrouwbare schoolleider die op coachende wijze leiding kan geven aan de teams en onze gemeenschappelijke visie kan borgen. Heeft u van nature vertrouwen in en oog voor de talenten van het team en straalt u dit ook uit? Solliciteer dan nu op deze functie. 


 Wij zoeken een schoolleider die:

 • Als verbinder leiding kan geven aan twee scholen onder één dak, met elk hun eigen identiteit (openbaar, christelijk) en deze samenwerking verder succesvol vorm kan geven.
 • Staat voor 'samendoen’ en de verbinding kan maken tussen kinderen, ouders en teams van de beide scholen.
 • Oog heeft voor alle partijen en in staat is deze op gelijkwaardige wijze te verbinden.
 • Staat voor de visies van beide scholen en deze ook kan uitdragen. 
 • Sterke onderwijskundig kennis heeft van goed onderwijs.
 • De teams steunt en versterkt en achter hen staat. 
 • Zicht heeft op de resultaten en stuurt op verbetering.
 • Een visionair, die helder kan aangeven wat de kracht is van de scholen gericht op de toekomst.
 • Vanuit de dialoog met de teams, heldere keuzes voor de toekomst maakt en de onderwijskundige visie in de school weet te versterken en te borgen binnen een professionele cultuur.
 • Oog heeft voor ieder uniek kind op de school en samen met de teams een passend aanbod kan realiseren zodat ieder kind zijn/haar talenten volledig kan ontwikkelen en zich veilig voelt. 
 • Met de teams verder bouwt aan het vormgeven van onze visies in de praktijk.  
 • Prioriteiten kan stellen, besluitvaardig is en daadkracht toont. 
 • Over sterke communicatieve eigenschappen/vaardigheden beschikt (helder, open, concreet, direct) zowel intern als extern en in het bijzonder in de samenwerking tussen de beide scholen. 
 • Betrokken, toegankelijk en zichtbaar is voor ouders, leerlingen en collega’s.  
 • Bevlogen is en die het boegbeeld van onze scholen kan zijn.
 • Empathisch is met oog en oor voor de mensen in de school.


Visie op onderwijs:

 • U bent een voorstander van toegankelijk onderwijs en ziet de school als een plaats waar zoveel mogelijk kinderen ongeacht achtergrond en mogelijkheden zich kunnen ontplooien.  
 • U zet zich ervoor in dat de scholen zich kunnen profileren met een structureel aanbod op het gebied van culturele activiteiten: techniek, taal en kunst, dans en muziek.
 • U heeft affiniteit met, ziet mogelijkheden en grenzen aan passend onderwijs.   
 • U vindt dat het schoolklimaat veilig moet zijn, waarbij het met plezier presteren en het optimale bereiken voorop staan.  
 • U betrekt ouders en verzorgers bij de school en weet een goede samenwerking te realiseren. 
 • U bent in staat om een vertaalslag te maken van de strategische visie van Marenland en Noordkwartier naar de eigen schoolvisies en weet hier de teams in te betrekken. 


Functie-inhoud:

 • U draagt de formele eindverantwoordelijkheid voor beide scholen. 
 • U bent belast met de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.   
 • U weet de kennis en vaardigheden van leerkrachten functioneel in te zetten in een motiverend en waarderend klimaat. 
 • U bent aanspreekpunt voor ouders over zaken die op school spelen.   
 • U onderhoudt de contacten met de medezeggenschapsraden.  
 • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de school, zoals vastgelegd in schoolplan, jaarplan en schoolgids.  
 • U bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting.   
 • U onderhoudt of regelt, samen met het managementteam, de interne en externe contacten en communicatie. 
 • U vertegenwoordigt beide scholen naar het bestuur en op het directeurenoverleg van de Stichting Marenland en Noordkwartier
 • U werkt goed samen met de andere partners in het kindcentrum.

 

Wij bieden:

 • Twee scholen met een diverse populatie in een nieuw schoolgebouw op een mooie locatie in Loppersum
 • Een prettige samenwerking met twee enthousiaste en professionele teams. 
 • Ondersteuning vanuit de ondersteuningsbureaus van Marenland en Noordkwartier         op diverse terreinen. 
 • Faciliteiten voor scholing en/of begeleiding. 
 • Samenwerking en professionalisering met collega-directeuren binnen Marenland en Noordkwartier 
 • Een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving.  
 • Salaris in schaal D12 conform de CAO Primair Onderwijs 2019-2020. 


Meer informatie  

Voor informatie over de school of de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met één van beide bestuurders, voor de procedure met één van beide P&O-ers. 


U kunt uw sollicitatie uiterlijk 8 mei 2020 richten aan info@noordkwartier.nl.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 14 mei 2020.Het betreft een gelijktijdige interne/externe procedure.