Missie en visie 

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Noordkwartier heeft de opdracht dit recht waar te maken. Noordkwartier heeft oog voor ieder kind! Drie kernwaarden staan hierbij centraal: veelkleurig, verantwoordelijk en verbonden.

Veelkleurig omdat onze scholen naast hun christelijke identiteit een eigen gezicht hebben, een eigen ‘kleur’ aan hun onderwijs geven. We stimuleren diversiteit in onderwijs en talentontwikkeling. Profilering van de scholen, binnen de bestuurlijke kaders, heeft een hoge prioriteit.

Verantwoordelijk omdat kinderen recht hebben op kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gegeven door professionals en gericht op de toekomst. Als christelijke scholen leggen we, vanuit onze overtuiging, verantwoording af voor de keuzes die we maken. Zowel ouders als overheden verschaffen we inzicht in de opbrengsten door kwaliteitsmeting. Verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn duidelijk en we spreken elkaar daar op aan. We werken effectief en efficiënt, zodat middelen optimaal worden benut.

Verbonden omdat onze scholen midden in de samenleving staan. We streven ernaar onderwijsvoorzieningen te realiseren op dorps- of wijkniveau, in samenwerking met alle betrokkenen, zoals kinderen en ouders, andere scholen, bibliotheken, culturele instellingen en (lokale) overheden.


Strategie

Om onze missie en visie gestalte te geven in de praktijk werken we met het INK-model. Dit is een organisatie-ontwikkelingsmodel waarmee doelen planmatig worden bepaald, acties aan doelen worden gekoppeld en resultaten worden geëvalueerd. Het is een sturingsinstrument om overzicht te krijgen en te behouden op de relevante ontwikkelingen in en buiten de eigen organisatie. Het sluit daarom uitstekend aan bij de ontwikkelingen binnen Noordkwartier van besturen op hoofdlijnen en sturen op resultaten. Aan de basis van het INK-model ligt een visie op leren excelleren en verbeteren van organisaties die in jaarplannen vertaald moeten worden. Een PDCA-cyclus (plan, do, act, check) maakt onderdeel uit van het INK-model. Noordkwartier verwerkt de plannen in Schoolmonitor. Dit onlinesysteem helpt bij het inzichtelijk maken van de PDCA-cyclus en ondersteunt bij het borgen van resultaten.

Noordkwartier maakt elke vier jaar een strategisch beleidsplan dat als uitgangspunt dient voor de jaarplannen van de scholen. De gekozen vijf speerpunten (talenten, professionaliteit, kwaliteit, samenwerking, toekomst) geven richting aan de keuzes en ontwikkelingen binnen de scholen voor de periode 2019-2023.


Besturingsfilosofie

Noordkwartier werkt volgens het principe van het integraal management. Dat betekent dat veel beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school wordt gelegd. Het management – de schooldirecteuren - en uiteindelijk alle medewerkers hebben niet alleen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar krijgen ook de benodigde ruimte en vrijheid bij de uitvoering. Hierdoor ontstaat voor scholen ruimte om een eigen profiel vorm te geven. Het bewaken van het totale – integrale – resultaat van de organisatie en het stellen van de kaders waarbinnen de vrijheid kan gelden, vormen de hoofdverantwoordelijkheden van het bestuur van de stichting Noordkwartier.

De Raad van Toezicht (RvT) van Noordkwartier houdt vervolgens toezicht op de wijze waarop de directeur-bestuurder de stichting bestuurt. De RvT doet dit onder meer door regelmatig scholen te bezoeken en overleg te plegen met de GMR.