15-07-2019 10:37

Tevredenheidsonderzoek Noordkwartier

Eind 2018 heeft DUO Onderwijsonderzoek tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers, leerlingen en ouders van Noordkwartier. We zijn trots op de uitkomsten. Leerlingen gaan graag naar school en leren veel, ouders hebben vertrouwen in onze leerkrachten en onze medewerkers tonen zich zeer betrokken en gemotiveerd. Uiteraard levert het onderzoek ook verbeterpunten op. Die nemen we serieus en pakken we op in ons beleid.

1. Leerlingen 

476 leerlingen van de scholen van Noordkwartier hebben de vragenlijst ingevuld. 

Over hun leerkracht zijn de leerlingen zeer tevreden. Ze vinden dat hij of zij goed lesgeeft en ervoor zorgt dat ze zich prettig voelen in de klas. Leerlingen geven aan dat ze extra hulp kunnen krijgen als ze iets niet begrijpen en dat de leerkracht op de hoogte is van hun sterke en zwakke punten. 

Verder zijn de leerlingen te spreken over het samenwerken met andere kinderen. Minder tevreden zijn zij over de mate waarin zij leren betrouwbare informatie te vinden op internet.

De leerlingen voelen zich veilig op school en kunnen bij hun juf/meester terecht als ze problemen hebben. Wel geeft meer dan de helft aan dat er in hun groep kinderen gepest worden. 

De leerlingen zijn tevreden over de voorzieningen in de school en ze vinden dat ze een fijn schoolgebouw hebben. Wel geven zij aan dat er op school regelmatig geen computer vrij is als ze er één nodig hebben. 

Leerlingen vinden het goed dat er een leerlingenraad is. Een deel geeft aan dat er niet naar hen wordt geluisterd als ze ergens niet blij mee zijn en dat kinderen onvoldoende zelf mogen beslissen binnen de school.


2. Ouders

532 ouders vulden de vragenlijsten in, een respons van 55%. Het meest tevreden zijn de ouders over de leerkrachten. De stellingen ‘Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht’ en ‘Leerkracht heeft goed contact met het kind’ scoren hoog. Verder zijn ouders te spreken over de mate van veiligheid op school en het welbevinden van hun kind. Toch geeft een groot deel van de ouders aan dat er in de groep van hun kind wordt gepest.

Het minst tevreden zijn de ouders over gepersonaliseerd leren. Er is niet altijd voldoende aandacht voor leerlingen met problemen menen zij. Over de voorzieningen zijn ze ook minder te spreken, evenals over de communicatie. De onvrede richt zich met name op de informatie die zij op de website kunnen vinden.


3. Medewerkers 

Van de 153 medewerkers vulden 115 de vragenlijsten in. Het meest tevreden zijn de medewerkers over de inhoud van het werk. Elkaar helpen wanneer dat nodig is, scoort hoog, evenals de samenwerking binnen een bouw en hun betrokkenheid bij de school.

De meeste ontevredenheid laten medewerkers zien in de categorie Werkdruk. Ze vinden dat ze te weinig tijd hebben voor het begeleiden van zorgleerlingen en om werk voor te bereiden. 

Noordkwartier vertaalt de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek in haar strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Prioriteit krijgen, onder veel meer, de communicatie met ouders, het streven naar een gepersonaliseerd aanbod en het creëren van een veilige (leer)omgeving voor alle leerlingen.